Yuan Yu 861

  • Nationality:China
  • L.O.A.:37.80m
  • Breadth:8.60m
  • Depth:5.85m
  • Class:yujian